glenn-ligon-gets-obamas-vote_latimes | Glenn Ligon gets Obama’s vote